• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu technológia potravín je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda najnovšie vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a potravinárstva, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov. Dokáže formulovať a overovať nové hypotézy pre ďalší rozvoj potravinárstva a aplikovať vlastné zistenia teoretickej analýzy a  komplexného vedeckého výskumu pri navrhovaní, overovaní a implementovaní nových výskumných a pracovných postupov zahŕňajúcich optimalizáciu spracovania surovín a výrobu potravín so zreteľom na zužitkovanie vedľajších produktov (bezodpadové technológie), ale najmä s cieľom výroby bezpečných a kvalitných potravín s vysokou pridanou hodnotou. Dokáže obhájiť vlastné riešenia vedeckých problémov a je pripravený na samostatné riešenie zložitých úloh z oblasti vedy a vývoja, ako aj na riadiacu činnosť v rôznych oblastiach potravinárstva.

Forma štúdia

denná / externá

Dĺžka štúdia

4 roky / 5 rokov

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

aplikovaná mikrobiológia v potravinárstve
cereálna chémia a technológia
legislatívno‑právne aspekty potravín
metódy kontroly autentifikácie potravín
progresívne metódy a techniky analýzy kvality potravín živočíšneho pôvodu
pozberové technológie a úschova surovín a potravín
progresívne technológie spracovania živočíšnych produktov
progresívne technológie spracovania rastlinných produktov
progresívne technológie v konzervovaní
progresívne technológie výroby sladu a piva
rizikové faktory potravového reťazca
rizikové látky v potravinách

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk