• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu agrobiotechnológie ovláda metódy základného a aplikovaného biotechnologického výskumu. Má rozsiahle odborné vedomosti z oblastí biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie, enzymológie, bioinžinierstva vrátane kultivácií buniek a tkanív, chemických a bioanalytických metód, ktoré mu slúžia ako základ pre optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológiách. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológií. Na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, ako aj aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

4 roky / 5 rokov

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biotechnológie rastlín
biotechnológie živočíchov
bunkové a tkanivové kultúry živočíchov
environmentálne biotechnológie
enzymológia
funkčná genomika živočíchov
funkčná genomika a proteomika rastlín
mikrobiálne biotechnológie
potravinárske biotechnológie

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk