• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu aplikovaná biológia má znalosti o genetickej, štrukturálnej a molekulárnej podstate biosyntetických procesov produkčných a reprodukčných schopností organizmov. Ovláda biochemické, analytické a mikrobiologické metódy, je zručný v technikách génového inžinierstva pri cielenej konštrukcii nových vysokoprodukčných odrôd, plemien, vrátane geneticky modifikovaných organizmov pre špeciálne aplikácie. Dokáže samostatne a tvorivo realizovať molekulové a bunkové techniky pre mapovanie, charakterizovanie a cielenú úpravu genómu, vrátane metód a techník pre identifikáciu molekulárnych markérov hospodársky významných vlastností organizmov.

Forma štúdia

denná prezenčná  / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

imunobiológia

neurobiológia

reprodukčná biológia

bioaktívne metabolity mikroorganizmov

chémia odpadov

ekológia mikroorganizmov

environmentálna chémia

fyziológia výživy

metabolizmus bioaktívnych látok

patofyziológia živočíchov

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách zameraných na oblasť molekulárnej biológie a životného prostredia. V štátnej správe pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Uplatnenie nájde v šľachtiteľskej praxi pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu na úrovni molekulovej genetiky. V potravinárskom priemysle pri inovácii zdravých a funkčne neškodných potravín, prípadne potravín, podporujúcich zdravie konzumenta.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk