• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program bezpečnosť a kontrola potravín sa zameriava na hygienické požiadavky a podmienky, ktoré musia potravinárske podniky, sklady a predajne splniť, na hygienu výroby jednotlivých potravín, hygienu skladovania, prepravy a predaja potravín. Absolvent ovláda legislatívne požiadavky v zmysle potravinárskej legislatívy SR a EÚ, systém HACCP, sanitačný program, metrologický program, ISO normy, štandardy kvality a bezpečnosti potravín, epidemiológiu a prevenciu alimentárnych ochorení a alergií z potravín a zásady správnej hygienickej praxe.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

anorganická chémia

biologické aspekty živočíšnej a rastlinnej produkcie

verejné zdravie a produkcia potravín

mikrobiológia

riziká pri produkcii potravín

všeobecná hygiena potravín

analytická chémia

metódy mikrobiologického skúšania potravín

epidemiológia a alergie z potravín

hygiena distribúcie a predaja potravín

prediktívna mikrobiológia v potravinárstve

hygiena potravín

biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín

balenie a označovanie potravín

správna hygienická prax v potravinárstve

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V potravinárskych podnikoch, pri predaji a distribúcii potravín ako manažér pre hygienu a sanitáciu, manažér pre riadenie rizika resp. manažér pre kontrolu potravín. V podnikoch, zaoberajúcich sa sanitáciou a deratizáciou v potravinárstve, v poradenských a konzultačných firmách zaoberajúcich sa systémom HACCP, zavádzaním ISO noriem, aplikáciou legislatívy a štandardov kvality a bezpečnosti potravín a systémov manažmentu bezpečnosti potravín.  V potravinárskom školstve, potravinárskom výskume, súkromných vzdelávacích zariadeniach a konzultačných a poradenských strediskách, akreditovaných laboratóriách, podnikových laboratóriách a podnikovej kontrole.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk