• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu technológia potravín ovláda problematiku technológií potravín poľnohospodárskeho pôvodu. Ovláda moderné spôsoby spracovania rastlinných a živočíšnych produktov z pohľadu zachovania nutričnej, hygienickej a senzorickej hodnoty z nich vyrábaných potravín. Na základe získaných praktických poznatkov z oblasti technologických postupov spracovania poľnohospodárskych komodít, dokáže aplikovať vedecké, technické, sociálne princípy do zachovania kvality prírodných zdrojov potravín a ich efektívneho využitia s osobitným zreteľom na regionálnu politiku v zmysle požiadaviek EÚ, kreatívne pristupovať k inovácii výrobkov. Je pripravený uplatniť sa v riadení výrobných procesov podnikov agropotravinárskeho sektoru rôzneho typu, so širokým zameraním na technológie potravín, tak rastlinného ako aj živočíšneho pôvodu a zužitkovanie vznikajúcich vedľajších produktov.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

chémia potravín I.

technológia mlieka I. (chémia)

technológia mäsa I (jatočníctvo)

technológie spracovania okopanín a špeciálnych plodín

spracovanie hydiny a minoritných ŽP

hodnotenie rizík

syrárstvo

technológia nealkoholických nápojov

technológie spracovania záhradníckych produktov

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V podnikoch a akciových spoločnostiach rôznych typov: malo- a veľkoprevádzky, kombináty so širokým spektrom technológií potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. V poradenstve, vzdelávacích a výskumných inštitúciách – v združeniach pestovateľov, chovateľov, spracovateľov, v poľnohospodárskom školstve a agropotravinárskom výskume. V inštitúciách odbornej správy v oblasti zachovania kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín, s osobitným zreteľom na regionálnu politiku a efektívne uplatnenie sa SR na európskom (svetovom) potravinárskom trhu. V organizáciách pripravujúcich štandardy resp. normy pre potravinárske suroviny a potraviny.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk