• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu molekulárna biológia je schopný tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má znalosti a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent ovláda vedeckovýskumné metódy v molekulárnej biológii so zameraním na vybranú tému z jej subdisciplín a je schopný ich aplikovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť tím, zameraný na ich riešenie, formulovať aplikáciu a inovatívne projekty v molekulárnej biológii a riešiť ich v súlade s potrebami spoločnosti. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využívajúce vedecké poznatky z fyziológie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník genetického inžinierstva. Je schopný aplikovať najnovšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných analytických a operačných systémov.

Forma štúdia

denná / externá

Dĺžka štúdia

4 roky / 5 rokov

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológií
bunkové regulácie
metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov
molekulárna endokrinológia
molekulárna mikrobiológia
molekulová imunológia
chemické riziká odpadov
vývojová biológia
genetické mapovanie rastlín

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk