• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu bezpečnosť a kontrola potravín  ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Forma štúdia

denná prezenčná  / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský (denná forma / externá forma)

anglický (denná forma)

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

falšovanie a autentifikácia potravín

mikrobiológia potravín

chémia potravín II.

bezpečnosť potravín

legislatíva a kontrola potravín

potraviny , výživa a metabolizmus

zdravotná bezpečnosť potravín

hodnotenie rizík

akreditácia a certifikácia v potravinárstve

vzorkovanie potravín

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu Food control and safety vyučovaného v anglickom jazyku

Food Adulteration and Autentification

Food microbiology

Food Chemistry II.

Food Safety

Food Control and Legislation

Food, nutrition and metabolism

Akreditation and Certification in Food Industry

Risk Assessment

Sampling of Foods

Geneticaly modified food

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V potravinárskych podnikoch v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájde v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, v poradensko-konzultačných službách, v oblasti systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájde v oblasti riadenia bezpečnosti v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní, v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch, v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk