• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu krajinná a záhradná architektúra je pripravený na tvorivú prácu záhradného a krajinného architekta v regionálnych, sídelných a zonálnych dimenziách s uplatnením prvkov zelene a architektonických štruktúr. Získa predpoklady pre tvorivú rekonštrukciu a obnovu historických krajinných štruktúr, prvkov a objektov záhradného a parkového umenia ako aj revitalizáciu a obnovu rurálnej krajiny, s dôrazom na sídla a biotechnické úpravy v krajinnom priestore. Môže sa uchádzať aj o diela súvisiace s výstavníctvom, výtvarným umením a prvkami drobnej architektúry ako súčastí biotických vegetačných prvkov v interiéroch, v sídlach a v krajinnom priestore.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

ateliér plánovania a tvorby zelenej infraštruktúry

biotechnika krajinnej zelene

zadržiavanie vody v krajine

aplikovaný interiérový dizajn

ateliéry tvorby verejnej zelene

ateliéry krajinárskej tvorby

kontrola a správa reprodukčného materiálu drevín

arboristika

ateliér biotechniky zelene

projektovanie závlahových systémov

CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe

obnova zelene vidieckeho sídla

kultúra a percepcia krajiny

obnova historickej zelene

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent dokáže analyzovať a syntetizovať stavy, vlastnosti a hodnoty krajiny z hľadiska vývoja, kultúry, historických štruktúr, estetiky a architektúry, foriem využívania a osídľovania krajiny. Získa schopnosť hodnotiť a posudzovať parky, záhrady a iné štruktúry sídelnej a krajinnej zelene z hľadiska slohovo-architektonického, estetického, genofondovo-rastlinného. Je schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu, ekologickú stabilitu, zvýšenie estetickej hodnoty a kvality životného prostredia.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk