• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Inžiniersky študijný program International Master of Horticulture Science (IMHS) je akreditovaným spoločným študijným programom, realizovaným Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika). Absolventovi sa udelí akademický titul Master of Science (v skratke MSc.). Doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) mu vystavia všetky tri spolupracujúce univerzity. Absolvent získa komplexné znalosti záhradníckej výroby. Ovláda nové technológie pestovania v zeleninárstve, kvetinárstve, ovocinárstve a vinohradníctve vrátane integrovaných a ekologických systémov produkcie ovocia, zeleniny, hrozna a vína s dôrazom na kvalitu produkcie surovinových zdrojov a následného pozberového spracovania a skladovania. Ovláda proces spracovania hrozna a výroby vína s dôrazom na prívlastkové vína vysokej kvality. Je schopný samostatne riešiť problémy v oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni požiadaviek EÚ. Riadi výrobný a marketingový proces na vysokej profesionálnej úrovni.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

anglický

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažér záhradníckych centier, skleníkových hospodárstiev, projektant sadov, vinohradov a škôlok. Uplatnenie nachádza ako hlavný pivničný technológ v malých, stredných aj veľkých vinárstvach. Vykonáva poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobí ako poradca pre zakladanie a prevádzku ovocných sadov, vinohradov, pivničného hospodárstva, zeleninových plantáží a ovocných a vinohradníckych škôlok. Zamestnanie nachádza v súkromnej sfére, v školstve, v štátnej správe a pod. Môže tiež kontinuálne pokračovať v štúdiu na 3. stupni.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk