• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu záhradníctvo má komplexné znalosti záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Pozná nové technológie v domácom aj svetovom meradle, vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni EÚ. Vypracováva operačné programy a ich realizačné smerovanie do žiadaných oblastí. Pomocou programových operácií riadi výrobný a marketingový proces.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná  / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

špeciálne ovocinárstvo

špeciálne vinohradníctvo

živočíšni škodcovia záhradníckych rastlín

špeciálne zeleninárstvo

špeciálne kvetinárstvo

choroby záhradníckych rastlín

bioaktívne látky v záhradníckych produktoch

mikrobiálne biotechnológie v záhradníctve

pozberová technológia záhradníckych plodín

produkcia trvaliek a cibuľovín

jedlé a liečivé huby

integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe

integrované systémy pestovania v ovocinárstve a vinohradníctve

manažment kvality vína

projektovanie trvalých záhradníckych kultúr

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažér záhradníckych centier, projektant sadov, vinohradov a škôlok. Vykonáva údržbu sadovníckych a parkových výsadieb vo verejných priestranstvách, vykonáva poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobí ako poradca pre zakladanie a prevádzku škôlok okrasných a ovocných drevín. Zamestnanie nachádza v školstve, v štátnej správe, v bankovníctve a pod.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk