• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program krajinné inžinierstvo je zameraný na štúdium procesov v krajine a na interakcie ľudských činností v krajinnom priestore pri zohľadnení súboru organizačných, biologických, agrotechnických a technicko-stavebných opatrení riešených v krajine. Program je orientovaný na výchovu absolventa ovládajúceho zásady a postupy vedeckej práce, v ktorej bude uplatňovať prístupy založené na interdisciplinárnych súvislostiach.

Cieľom štúdia je naučiť študenta analyzovať a pochopiť interakcie v krajine a získané poznatky využiť k eliminácii negatívnych dopadov na krajinu. Koncepcia študijného programu je postavená na interdisciplinarite a zahŕňa problematiku zmeny klímy, vodného hospodárstva, pozemkových úprav, ochrany a zúrodňovania pôd, ochrany prírody a krajiny, environmentálneho manažmentu, odpadového a obehového hospodárstva. Štúdium sa opiera o využívanie nástrojov GIS a moderných simulačných prostriedkov, ktoré sa aplikujú pri analyzovaní problémov a hľadaní ich optimálnych riešení. Študent nadobudne vedomosti z vedeckých, teoretických a experimentálnych metód a postupov v oblasti krajinárstva a dokáže prinášať vlastné originálne riešenia a stratégie. V priebehu štúdia sa kladie dôraz na internacionalizáciu štúdia vo forme študijných pobytov a stáží na niektorom z partnerských pracovísk v zahraničí. Absolventi programu sa uplatňujú vo sfére vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na rôznych vedúcich pozíciách v štátnej a verejnej správe, manažérskych pozíciách firiem, projekčných ateliérov a môžu zastávať funkcie na úrovni národných a európskych orgánov.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

hodnotenie pôdno-degradačných procesov v poľnohospodárskej krajine

hodnotenie sucha v krajine

hydroinformatika

klimatická zmena a jej dopady v krajine

komplexná pozemková reforma

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk