• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program krajinné inžinierstvo predstavuje súbor opatrení riešených v krajine. Ide o vytvorenie ekonomicky vysoko produkčného krajinného priestoru, estetického, kultúrneho a biologicko-ekonomicky vyváženého prostredia sídiel a krajiny. Zahŕňa problematiku zosúladenia výrobných aktivít, ich diverzifikáciu s vytvorením zdravých životných podmienok so zameraním na trvalo udržateľný život. Konkrétne ide o organizáciu a využívanie  pôdneho fondu riešenú v rámci pozemkových úprav s cieľom zlepšiť výrobu a prevádzkové pomery, zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, situovanie centier a pomocných zariadení poľnohospodárskej výroby, pričom tieto aktivity musia byť v súlade so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, vidieckej zástavby, atď. Samozrejmou súčasťou je usporiadanie pozemkového vlastníctva, prevod nehnuteľností, oceňovanie pôdy a pod. Táto problematika úzko súvisí s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny, ochranou a podporou samočistiacich pochodov vo vodách, ochranou ovzdušia a možnou elimináciou zo znečistenia, ochranou vzácnych druhov rastlín a živočíchov a ich biotopov (napr. mokrade), s cieľom zachovať biodiverzitu a genofond. Súčasťou problematiky je problematika odpadového hospodárstva, starých environmentálnych záťaží a zhodnocovanie odpadov. Tieto aktivity úzko súvisia s produkciou zdravotne nezávadných potravín. Dôležitou problematikou je tiež posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a zavádzanie environmentálnych manažérskych systémov. Nemenej významná je aj otázka hodnotenia kultúrno-historického potenciálu krajiny.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

hodnotenie pôdno-degradačných procesov v poľnohospodárskej krajine

hodnotenie sucha v krajine

hydroinformatika

klimatická zmena a jej dopady v krajine

komplexná pozemková reforma

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk