• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent  doktorandského študijného programu záhradníctvo ovláda vedecké metódy riešenia úloh záhradníctva, výskumu, jeho jednotlivých odvetví ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkarská výroba. Podieľa sa na zostave vedeckých projektov, ktoré riadi na odbornej a vedeckej úrovni. V priebehu štúdia si osvojuje zásady samostatnej a tímovej práce, ovláda vedecké metódy, základný experimentálny výskum, vedeckú analýzu a syntézu výsledkov s premietnutím do nových technológií. Je schopný tvorivej práce, reaguje na domáce, ale aj medzinárodné projektové výzvy a poznatky, ktoré spätne využíva v oblasti vedy a výskumu. Vie vystupovať na medzinárodných konferenciách, prezentovať vedecké publikácie, spracovávať rešerše, formulovať závery. Je pripravený spracovávať a predkladať projekty, granty s tematikou záhradníckej prvovýroby v sfére základného a aplikovaného výskumu. Má znalosti z rôznych oblastí na úrovni samostatného riadiaceho pracovníka v oblasti záhradníctva, ďalej je schopný pripravovať podklady k realizácii projektovania sadov, vinohradov a pivničnej technológie.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

ekologizácia v ovocinárstve a vinohradníctve

nové trendy v pestovaní zeleniny

riziká kontaminantov a význam antioxidantov v poľnohospodárskych plodinách

alternatívne systémy pestovania zeleniny v zakrytých priestoroch

aplikácia baktérií v záhradníckych biotechnológiach

progresívne  navrhovanie závlah v záhradníctve

kvalita a pozberová technológia záhradníckych plodín

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk