• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu krajinné inžinierstvo ovláda problematiku projektovania, sanácie, rekultivácie a revitalizácie vidieckej krajiny, vystavenej negatívnym vplyvom priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných antropogénnych aktivít. Je schopný spracovať štúdie a realizovať v praxi projekty týkajúce sa rozvoja vidieckej krajiny. Uvedenú problematiku rieši využitím existujúcich aplikačných softvérov výpočtovej techniky. Je schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu atď.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

vodné stavby

závlahy

úpravy a revitalizácie tokov

integrovaný manažment povodia

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

organizácia a rozpočtovanie stavieb

pozemkové úpravy

projektovanie odvodňovacích stavieb a obnova mokradí

vodovody a kanalizácie na vidieku

lesotechnické meliorácie

krajinné agroekosystémy

projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov

projekt funkčného usporiadania územia

environmentálne manažérske systémy

zakladanie a rekultivácie skládok

environmentálne záťaže

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako samostatný riadiaci pracovník v štátnej správe, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany prírody, v organizáciách správy a prevádzky krajinného inžinierstva, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných podnikoch, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvov na životné prostredie, ako zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva a ako manažér alebo investor projektov a stavieb. Absolvent sa môže uplatniť tiež v pedagogickej praxi a vo vedeckovýskumných ustanovizniach.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk