• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu krajinná a záhradná architektúra pozná metodológiu a prostriedky vedeckého výskumu. Ovláda vedecké metódy hodnotenia, plánovania a tvorby krajinného priestoru. Je spôsobilý analyzovať a tvorivo ovplyvňovať využívanie krajiny v súlade so sociálnymi a ekologickými prioritami spoločnosti. Dokáže riešiť úlohy záhradnej a krajinnej tvorby v kontexte s urbanizmom a územným plánovaním. Vo svojej práci je schopný využiť prostriedky GIS a CAD systémov pre účely analýzy a modelovania v krajine. Navrhuje nové prístupy, metódy a technológie využiteľné pre plánovanie, projekciu, zakladanie a manažment priestorov a plôch záhradnej, parkovej a krajinnej tvorby. Nemenej významná je aj otázka hodnotenia kultúrno-historického potenciálu krajiny.

Forma štúdia

denná   / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

hodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny

vývoj, obnova a tvorba parkov

princípy a metodológia vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre

systémy integrovanej ochrany rastlín v krajinnej a záhradnej architektúre

voda v urbanizovanej krajine

územné plánovanie a obnova sídiel

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk