• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu krajinná a záhradná architektúra  má komplexné vedomosti v oblasti územného plánovania a tvorby krajiny, rozumie princípom tvorby objektov zelene, ich historickému vývoju a postupom obnovy. Pozná problematiku rozvoja sídiel a riziká spojené so zmenami klímy, rozumie komplexnosti riadenia vody pri plánovaní a tvorbe urbanizovaného prostredia. Pozná metodológiu a prostriedky vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre. Je spôsobilý analyzovať a tvorivo ovplyvňovať využívanie krajiny v súlade so sociálnymi a ekologickými prioritami spoločnosti. Pre účely analýzy, hodnotenia a modelovania v krajine je schopný využívať prostriedky GIS a CAD systémov. Dokáže tvorivo aplikovať poznatky z odboru krajinná architektúra a ďalších príbuzných odvetví vedy pre riešenie praktických úloh v oblasti udržateľného využívania krajiny a komplexného rozvoja sídiel. Navrhuje nové prístupy, metódy a technológie pre plánovanie, projekciu, zakladanie a manažment zelenej infraštruktúry. Vlastné poznatky, prístupy alebo riešenia je schopný prezentovať a konfrontovať v kritickom prostredí vedeckej komunity. Dokáže koordinovať prácu vo výskumných alebo realizačných tímoch aj na medzinárodnej úrovni.

Forma štúdia

denná   / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

Jazyk

slovenský

anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

hodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny

vývoj, obnova a tvorba parkov

princípy a metodológia vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre

systémy integrovanej ochrany rastlín v krajinnej a záhradnej architektúre

voda v urbanizovanej krajine

územné plánovanie a obnova sídiel

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk