• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi inžinierskeho študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu sú schopní navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty najmä pre vidiecky priestor. V súvislosti so špecifickým zameraním študijného programu sú pripravení usmerňovať aj rozvoj cestovného ruchu na vidieku, vytvárať stratégie rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni a samostatne podnikať v oblasti cestovného ruchu.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

duševné vlastníctvo

rozvoj vidieka

správne právo

financovanie programov EÚ

tvorba a manažment projektov

sociálna ekonomika

ekonomika územného rozvoja

environmentálne právo EÚ

investičné projekty

aplikácie priestorových informačných technológií v regionálnom rozvoji

vidiecky cestovný ruch

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako systémový inžinier vo vedúcej pozícii odborov a úsekov ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, neziskového a súkromného sektora, zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk