• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program regionálny rozvoj a politiky Európskej únie sprostredkúva poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy v SR a EÚ,  metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia a administratívneho rozhodovania vo verejnej správe. Absolventi študijného programu dokážu používať informačné databázy, informačné a komunikačné technológie, analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu programov sociálno-ekonomického rozvoja. Ovládajú princípy spolupráce miestnych, regionálnych a centrálnych inštitúcií v štátnej správe a samospráve a procesy vedúce od posunu politickej moci k zachovávaniu spravodlivosti. Rozumejú  ekonomickej stránke činnosti organizácií, chápu vzájomné súvislosti pôsobenia jednotlivých ekonomických subjektov v medzinárodnom meradle, národnom hospodárstve a regionálnej ekonomike. Poznajú základný mechanizmus fungovania medzinárodných grantových schém a sú schopní participovať na tvorbe grantových projektov.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský (denná / externá forma)

slovenský + anglický (denná forma)

PROFILOVÉ PREDMETY

základy práva

úvod do ekonómie

základy životného prostredia

Európska únia

právo vo verejnej správe

udržateľný rozvoj

manažment verejnej správy

teória hospodárskej politiky

regionálna ekonomika

poľnohospodárska politika EÚ

projektový manažment

ekonomika životného prostredia a oceňovanie prírodných zdrojov

manažment ochrany biodiverzity a krajiny

európske právo

podnikanie

právo životného prostredia

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V odborných pozíciách medzinárodných a európskych inštitúcií a ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy (napr. zamestnanec verejnej správy pre regionálny rozvoj, zamestnanec verejnej správy pre rozvoj podnikateľských činností a investičných príležitostí, špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráve) a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora, zameraného na rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov (napr. projektový špecialista vo verejnej a súkromnej sfére).

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk