• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu regionálny rozvoj a politiky Európskej únie dokáže riešiť zložité problémy spoločenskej praxe na úrovni miestnej, regionálnej, štátnej samosprávy, ako aj v inštitúciách EÚ, pri ktorých tvorivo využíva teoretické poznatky získané štúdiom odborných predmetov. Dokáže definovať rozvojové stratégie regiónov a obcí, pozná nástroje na ich presadzovanie a vie ich v praxi tvorivo uplatňovať. Je schopný individuálne rozhodovať, ale aj pracovať v tíme ako manažér, resp. odborník v oblasti regionálneho a územného rozvoja a ako špecialista pre rozpočet vo verejnej správe. Dokáže komunikovať so spolupracovníkmi a s podriadenými. Ovláda metódy a techniky práce s verejnosťou.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský (denná / externá forma)

slovenský + anglický (denná forma)

PROFILOVÉ PREDMETY

kohézna politika

regionálny a miestny rozvoj

správne právo

hospodárska politika EÚ

politika EÚ v oblasti podpory podnikania

posudzovanie environmentálnych aspektov v regionálnom rozvoji

globálna environmentalistika

agrárne právo EÚ

investičné projekty

duševné vlastníctvo

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako vedúci pracovník odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ako aj odborný pracovník v rámci inštitúcií EÚ. Ďalej môže pracovať v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom (neziskové organizácie, občianske združenia), kde je schopný navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty. Je schopný spracovávať analýzy hospodárenia a čerpania rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk