• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent doktorandského študijného programu integrovaný rozvoj vidieka sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách so schopnosťou integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Svoje znalosti je absolvent schopný využiť na odborných pozíciách v medzinárodných organizáciách i agentúrach (napr. OECD, OSN). Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Uplatní sa aj ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia.

Forma štúdia

denná  / externá

Dĺžka štúdia

3 roky / 4 roky

PROFILOVÉ PREDMETY
environmentálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka
ekonomické aspekty integrovaného rozvoja vidieka
sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka
kvalita a efektívnosť verejnej správy
metodika a metodológia vedeckej práce

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk