• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu agrobiotechnológie pozná podstatu biologických, biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov, tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Má znalosti o poľnohospodárskych, potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

2 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

fyziológia regulačných mechanizmov

enzýmové inžinierstvo

metódy a techniky génových manipulácií

biotechnológie mikroorganizmov

biotechnológie v rastlinnej produkcii

biotechnológie v živočíšnej produkcii

biotechnológie v životnom prostredí

mikrobiálna genetika

toxikológia živočíchov

UPLATNENIE ABSOLVENTA
V poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk