• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program potraviny a technológie v gastronómii sa zameriava na zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov. Absolvent sa naučí aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál. Dokáže vypracovať kritériá a postupy pre vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu potravín, pokrmov a hotových jedál, zodpovedá za kontrolu kvality vstupných surovín, hotových pokrmov, polotovarov a jedál. Je samostatný v riadiacich, rozhodovacích a kontrolných procesoch, dokáže zostavovať kalkulácie výrobkov a služieb, uzatvárať kontrakty na dodavky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

kvalita potravín rastlinného pôvodu

základy gastronómie

kvalita potravín živočíšneho pôvodu

organická chémia

výživa a stravovanie

potravinárska biochémia

technologické zariadenia v gastronómii

technológie prípravy stravy

mikrobiológia v gastronómii

hygiena stravovacích služieb a zariadení

senzorická analýza potravín

technológie výroby pokrmov I

legislatíva, kontrola a ochrana spotrebiteľa

technológie výroby pokrmov II

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent je schopný vykonávať vysoko odborné činnosti v oblasti gastronomických služieb: nutrično-technologické, hygienické, prevádzkové a kontrolné. Uplatní sa ako špecialista – manažér cateringovej spoločnosti, manažér stravovacieho zariadenia, manažér výroby a predaja lahôdkárskych a cukrárskych výrobkov, technológ výroby pokrmov a nápojov a i.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk