• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program všeobecná rastlinná produkcia je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú schopní riešiť otázky z modelu multifunkčného poľnohospodárstva v nadväznosti na medzinárodné dokumenty.

Absolvent ovláda metódy a postupy udržateľného využívania prírodných zdrojov v poľnohospodárskej krajine, udržateľné systémy a technológie pre rastlinnú produkciu vo vzťahu k agroekologickým indikátorom, produkčno-fyziologické parametre tvorby úrod v udržateľných pestovateľských systémoch.

Forma štúdia

  • denná  / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský
  • anglický

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v slovenskom jazyku

teória udržateľných poľnohospodárskych systémov
environmentálne aspekty rastlinnej produkcie
agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
ekológia pôdy
agrobiodiverzita
nomenklatúra a chorológia rastlín
kolobeh hmoty a tok energie v ekosystémoch

PROFILOVÉ PREDMETY

študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku

Theory of sustainable agricultural systems
The environmental aspects of plant production
Agrienvironmental indicators of sustainability
Soil Ecology
Agrobiodiversity
Taxonomical nomenclature and chorology of plants
The cycle of substance and energy in agroecosystem

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk