• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program ochrana rastlín je zameraný na metódy ochrany rastlín proti škodlivým činiteľom biotického, ale aj abiotického pôvodu. Hlavný cieľ spočíva v modernej ochrane rastlín, ktorej úlohou je zníženie rizík hromadenia rezíduí z použitých agrochemikálií v životnom prostredí, ale aj v potravinovom reťazci.

Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti ochrany rastlín s orientáciou na ochranu proti živočíšnych škodcom, poľnohospodársku fytopatológiu a herbológiu.

Forma štúdia

  • denná  / externá

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

nechemické metódy v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom

všeobecná entomológia, akarológia a nematológia

všeobecná virológia, bakteriológia a mykológia

pesticídy v ochrane rastlín proti škodcom a chorobám

environmentálne aspekty rastlinnej produkcie

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk