• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu genetické technológie v agrobiológii dokáže analyzovať, navrhovať a uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické riešenia v rastlinnej a živočíšnej produkcii. Je schopný tvorivo aplikovať optimalizované postupy identifikácie genofondu rastlín a zvierat, analyzovať vzťahy genetického založenia v kontexte kvality produkcie, jej nutričnej úrovne a zdravotnej bezpečnosti. Uplatnenie nájde v oblasti tvorby nových genotypov rastlín a hospodárskych zvierat metódami genetických technológií, pri efektívnom množení rastlín a welfare manažmentu hospodárskych zvierat. Zároveň sa uplatní pri riešeniach záchrany a ochrany biologickej rozmanitosti rastlín a živočíchov, ako aj pri riešení agroenvironmentálnych problémov biologickej bezpečnosti.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat

epigenetika a epigenomika

genetické technológie rastlín

genetické technológie živočíchov

genomika a bioinformatika

molekulová genetika a imunogenetika

rastlinné biotechnológie

šľachtenie hospodárskych zvierat

šľachtenie rastlín

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako odborník pre genetické hodnotenie rastlín a zvierat v rámci štátnych a súkromných kontrolných, plemenárskych a šľachtiteľských inštitúcií, ako aj v biologických službách orientovaných na ochranu rastlinnej a živočíšnej biodiverzity. Absolvent sa uplatní nielen v oblasti výskumu a vzdelávania, ale aj v oblasti odbornej činnosti v rámci obchodných stratégií biotechnologických komerčných subjektov.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk