• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolventi bakalárskeho študijného programu výrobné technológie pre automobilový priemysel sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie inžinierske štúdium. Ovládajú všeobecne problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokážu zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie. Dokážu riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, poznajú bezpečnosť technológií a riziká práce, ovládajú základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vedia posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti.

Forma štúdia

denná prezenčná / denná kombinovaná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY
 

konštrukcia a prevádzka vozidiel

náuka o materiáloch

automobilové spaľovacie motory

strojárska technológia

technická mechanika

technická fyzika

teplotechnika a hydrotechnika

automatizácia

obrábanie a metrológia

technológie výroby a montáže automobilov

CAx technológie

roboty a manipulátory

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný technológ, ovláda všeobecne problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie. Dokáže riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií a riziká práce, základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti.

KONTAKT

Technická fakulta SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

+421 37 6415489

dtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk