• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ponúka znalosti o biologických, technických a technologických princípoch pri riadení rastlinnej a živočíšnej produkcie, ako aj o zákonitostiach  trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve. Absolvent získa poznatky z hodnotenia poľnohospodárskych produktov, základov hygieny a úpravy potravín, stravovania, ekonomiky, účtovníctva. Jeho odborný profil dopĺňajú disciplíny agroturistika a základy cestovného ruchu.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biológia pôdy

integrovaná živočíšna výroba

krmovinárstvo

manažment ochrany rastlín

manažment živín v agroekosystéme

pedológia a základy geológie

rastlinná výroba

vidiecky turizmus a agroturizmus

všeobecná rastlinná výroba

všeobecná zootechnika

vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku

základy herbológie

základy udržateľného poľnohospodárstva

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Absolvent sa uplatní najmä v poľnohospodárskych podnikoch a súkromných farmách, organizáciách poskytujúcich služby v oblasti stravovania, vidieckej turistiky, v regionálnych agentúrach životného prostredia, na mestských a obecných úradoch, v samosprávnych orgánoch rozvojovej politiky na miestnej úrovni, vo vedeckovýskumných a vzdelávacích inštitúciách.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk