• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu pozná faktory ovplyvňujúce rozvoj vidieka a nakladanie s prírodnými zdrojmi na vidieku. Ovláda kľúčové pojmy a odbornú terminológiu v národnej a európskej legislatíve a v programových dokumentoch týkajúcich sa programovania na príslušnej úrovni verejnej správy. Pozná možnosti financovania rozvojových projektov a základné postupy ich prípravy, tvorby, implementácie a realizácie. Dokáže pripraviť návrh rozvojových projektov vidieckych oblastí pre územné samosprávy ako aj podnikateľské subjekty uchádzajúce sa o nenávratný finančný príspevok z rôznych druhov podporných programov a grantových schém. Získané vedomosti si upevňuje riešením prípadových štúdií počas výučby priamo v teréne a odbornou praxou, ktorú absolvuje počas štúdia. Vie využívať IKT, softvérové vybavenia a internet pre získavanie informácií, tvorbu projektov a komunikáciu.  Má vedomosti aj z oblasti sociálnej ekonomiky a podnikania na vidieku a vo vidieckom cestovnom ruchu.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky  (denná / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

základy práva

humánna geografia

európske právo

sociológia

základy poľnohospodárstva

právo životného prostredia

farmový manažment

regionálna ekonomika

ekonomika cestovného ruchu

organizácia služieb cestovného ruchu

regionálne značenie a rurálny marketing

sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika

projektový manažment

využitie a ochrana prírodných zdrojov

udržateľná výroba a využitie biomasy

občianske právo

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako odborný pracovník v štátnej správe a samospráve, zaoberajúcej sa rozvojom vidieka na všetkých úrovniach, v súkromných spoločnostiach, zaoberajúcich sa prípravou, implementáciou a realizáciou projektov rozvoja vidieckeho priestoru a v neziskových organizáciách. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu je schopný samostatne riadiť podniky cestovného ruchu, najmä malokapacitné ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá, prípadne vybrané podniky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a projektové agentúry.

KONTAKT

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5757

dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk