• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu aplikovaná ekonómia a analýzy dát ovláda riešenie základných ekonomických problémov, vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania. V rámci orgánov miestnej správy a samosprávy je schopný pomocou základných vedomostí z ekonomickej a podnikovo-hospodárskej teórie, účtovníctva, marketingu a manažmentu prakticky uplatniť aj základné metódy operačného výskumu, ekonometrie a štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

financie a mena

informatika

matematika I A

základy manažmentu

kvantitatívna makroekonómia

teória pravdepodobnosti

základy účtovníctva

kvantitatívna mikroekonómia

matematická štatistika

operačný výskum – optimálne programovanie

štatistická analýza

ekonometria

operačný výskum – teória rozhodovania

podnikové financie

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V centrálnych inštitúciách, konzultačných firmách, analytických oddeleniach bánk, poisťovní a firiem a vo výskumných organizáciách, ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku v agropotravinárskom rezorte. Vzhľadom na komunikačné zručnosti sa absolvent bude môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

KONTAKT

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

037/641 51 25, 037/641 51 77

prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

www.fem.uniag.sk