• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program agropotravinárstvo ponúka poznatky o faktoroch, ovplyvňujúcich formovanie kvality produkcie vrátane genotypu, pestovateľského prostredia, technológie pestovania a chovu hospodárskych zvierat. Absolvent nadobudne  znalosti o biochemických, chemických a fyzikálnych zmenách, procesoch prebiehajúcich v poľnohospodárskych produktoch  počas ich tvorby a pri pozberovom ošetrovaní a skladovaní. Zvládne moderné spôsoby uskladnenia poľnohospodárskych produktov a potravín z hľadiska kvality a ekonomiky. Dokáže hodnotiť a analyzovať suroviny a potraviny z rôznych aspektov kvality v zmysle Zákona o potravinách SR a medzinárodných štandardov. Oboznámi sa s možnosťami spracovania a finalizácie poľnohospodárskej produkcie a jej výhodnejšieho speňažovania. Môže pokračovať v štúdiu inžinierskeho programu technológia potravín alebo v inom príbuznom študijnom programe.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

analytická chémia

mikrobiológia

balenie a označovanie potravín

hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

skladovanie rastlinných produktov

základy farmárskej výroby potravín

hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu

ochrana zvierat a produkcia potravín

fyziológia rastlín

biofyzikálna chémia

senzorická analýza potravín

základy biologickej bezpečnosti

základy potravinárskych technológií

manažment kvality potravín

sanitácia v potravinárstve

UPLATNENIE ABSOLVENTA
V potravinárskych podnikoch a spoločnostiach na úseku nákupu, skladovania a hodnotenia kvality surovín a výrobkov,  v poľnohospodárskych podnikoch s realizáciou spracovania produkcie, v podnikoch  služieb, kontrolných inštitúciách, poisťovníctve a v obchodovaní s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk