• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program agroekológia pripravuje odborníkov pre oblasť ochrany a tvorby životného prostredia, pôdy a vody v krajine, ekologických zákonitostí prírodných a človekom ovplyvnených ekosystémov, poľnohospodárskej krajiny a trávnych porastov  a ich chápanie v kontexte klimatických zmien. Absolvent získa poznatky o zabezpečení optimálnej výživy a ochrany plodín, agrotechnických opatreniach v rastlinnej výrobe a dokáže manažovať základné procesy v chovoch hospodárskych zvierat v konvenčných systémoch hospodárenia aj v ekologickom poľnohospodárstve.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

agrohydrológia

ekofyziológia rastlín

ekológia a manažment burín

ekológia lúčnych a pasienkových porastov

ekológia rastlín a živočíchov

klimatická zmena, produkcia a kvalita rastlín

manažment ochrany rastlín

manažment živín v agroekosystéme

ochrana a tvorba životného prostredia

ochrana prírody

pedológia a základy geológie

rastlinná výroba

základy agrochémie

základy ekologického poľnohospodárstva

živočíšna výroba

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Stredný riadiaci a výkonný pracovník vo sfére agroenvironmentu v štátnej správe, samospráve, vo vedeckovýskumných a komerčných inštitúciách, v poľnohospodárskych podnikoch zameraných na ochranu životného prostredia poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickú stabilitu.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk