• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program agroekológia ponúka poznatky z oblasti ekologických, prírodovedných, poľnohospodárskych, technických a ekonomických disciplín, ktoré súvisia s ochranou a tvorbou životného prostredia poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickou stabilitou.

Absolvent ovláda základné legislatívne nástroje ochrany a tvorby životného prostredia.. Vedomosti, ktoré získa v rámci laboratórnych, praktických a terénnych cvičení a odbornej praxe, je schopný implementovať na inžinierskom stupni štúdia.

Forma štúdia

  • denná prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

agrohydrológia

ekofyziológia rastlín

ekológia a manažment burín

ekológia lúčnych a pasienkových porastov

ekológia rastlín a živočíchov

klimatická zmena, produkcia a kvalita rastlín

manažment ochrany rastlín

manažment živín v agroekosystéme

ochrana a tvorba životného prostredia

ochrana prírody

pedológia a základy geológie

rastlinná výroba

základy agrochémie

základy ekologického poľnohospodárstva

živočíšna výroba

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Stredný riadiaci a výkonný pracovník v pozíciách štátnej správy a samosprávy, vo vedeckovýskumných inštitúciách, komerčných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch a v podnikateľskej sfére.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk