• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program agrobiotechnológie sprostredkúva vedomosti o podstate biologických procesov živých organizmov, mechanizme ich regulácie a ich praktickej aplikácii v technologických procesoch. Absolvent získa vedomosti o fyzikálno-chemických a biologických zákonitostiach biochemických procesov živých organizmov, ovláda moderné biotechnologické metódy a postupy výroby biologicky a nutrične významných látok a  produktov, pozná  ekonomické a právne aspekty biotechnológií. Ovláda metódy, techniky  a technológie kultivácie  mikroorganizmov,  buniek, pletív a orgánov, bioanalytické metódy a techniky izolácie, separácie a purifikácie biologicky aktívnych látok. Je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné uzávery.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

organická chémia

biochémia

fyziológia živočíchov

mikrobiológia

agrobiotechnológie

biochémia výživy

bakteriológia

molekulárna biológia

biochemické technológie

kvasné technológie

všeobecná genetika

metódy mikrobiologického skúšania potravín

hodnotenie poľnohospodárskych produktov

prediktívna mikrobiológia v potravinárstve

UPLATNENIE ABSOLVENTA
Vo výskumnej činnosti a riadení výrobných biotechnologických procesov. Absolvent je odborne spôsobilý vykonávať práce spojené s produkciou, izoláciou, separáciou a purifikáciou produktov,  hodnotením ich kvality s použitím moderných fyzikálno–chemických analytických metód. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a so špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických liniek a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu.

KONTAKT

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5384, 037/641 5386

studfbp@uniag.sk

www.fbp.uniag.sk